Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

TRỢ GIÚP PHÁP LUẬT

HỘI DOANH NGHIỆP HUYỆN THANH OAI

KÍNH BÁO

 Căn cứ vào khoản 2, điều 5 của điều lệ hội doanh nghiệp Thanh Oai.

Căn cứ vào khoản 2, mục 1, điều 1, phần II của phương hướng phát triển hội doanh nghiệp Thanh Oai.

Hội doanh nghiệp huyện Thanh Oai liên kết với văn phòng luật sư Bảo Lâm thuộc đoàn luật sư thành phố Hà Nội để trợ giúp tư vấn miễn phí cho tất cả các doanh doanh và các gia đình vay vốn của ngân hàng mà đang gặp khó khăn trả nợ bị ngân hàng kê biên để thanh lý tài sản thì hãy đến với Hội doanh nghiệp Thanh Oai và văn phòng luật sư Bảo Lâm thuộc đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Địa chỉ trụ sở liên hệ tại số nhà 314 phố Kim Bài, thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội để được giúp đỡ miễn phí có lợi nhất cho người dân. Khi cần thiết Hội doanh nghiệp Thanh Oai sẽ tham gia trực tiếp hoặc cử luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mọi người.

Khi Hội doanh nghiệp huyện Thanh Oai kiểm tra hồ sơ thế chấp vay vốn phát hiện ra bên công chứng và bên Ngân hàng làm sai để có lợi cho ngân hàng thì người vay chỉ phải trả gốc không phải trả lãi cho ngân hàng.

  Vậy các doanh nghiệp và các ông bà đang gặp đang gặp khó khăn trả nợ ngân hàng hãy đến với Hội Doanh nghiệp huyện Thanh Oai để được giúp đỡ theo miễm phí theo quy định điều lệ của hội doanh nghiệp huyện Thanh Oai tại địa chỉ: số nhà 314 phố Kim Bài, thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

Mail: hoidnthanhoai@gmail.com

T/M HỘI DOANH NGHIỆP HUYỆN THANH OAI

Chủ tịch

NGUYÊN ĐĂNG CHIẾN

                                                           

Bình luận